Seminar

Date

Speaker

Jan 11,  2017

Zhi Xie, Shumin Cao

Feb 15,  2017

Qian Zhang, Chang Liu

Mar 01,  2017

Rui Zhang, Laifu Luo

Mar 15,  2017

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Mar 29,  2017

Zhi Xie, Shumin Cao

Apr 12,  2017

Qian Zhang, Chang Liu

Apr 26,  2017

Rui Zhang, Laifu Luo

May 10,  2017

Jinshan Gui, Shuai Zheng

May 24,  2017

Zhi Xie, Shumin Cao

June 07,  2017

Qian Zhang, Chang Liu

June 21,  2017

Rui Zhang, Laifu Luo

Aug 16,  2017

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Sep 20,  2017

Zhi Xie, Shumin Cao

Sep 27,  2017

Qian Zhang, Chang Liu, Yu Zhong

Oct 18,  2017

Rui Zhang, Laifu Luo

Oct 25,  2017

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Nov 08,  2017

Zhi Xie, Shumin Cao

Nov 29,  2017

Qian Zhang, Yu Zhong

Dec 06,  2017

Rui Zhang, Laifu Luo

Dec 20,  2017

Jinshan Gui, Shuai Zheng


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188129
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn