Seminar


Date

Speaker

Jan 15,  2020

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Apr 27,  2020
all members (the start of the new semester)
Apr 29,  2020
Shumin Cao, Shuai Zheng
May 13,  2020
Zhi Xie, Yu Zhong, Fang Luo
May 27,  2020
Jiajia He, Laifu Luo
Jun 10,  2020
Jinshan Gui, Xulei Guo
Jun 24,  2020
Yu Zhong
July 8,  2020Zhi Xie, Fang Luo
July 22,  2020Jiajia He, Laifu Luo
Aug 05,  2020Xulei Guo
Sep 02, 2020Yu Zhong, Bo Li
Sep 16, 2020Zhi Xie, Fang Luo
Sep 23, 2020
Jiajia He, Laifu Luo
Oct 14, 2020
Jinshan Gui, Xulei Guo
Nov 04, 2020Yu Zhong
Nov 18, 2020
Zhi Xie, Fang Luo
Dec 02, 2020
Xulei Guo,  Laifu Luo
Dec 16, 2020Jiajia He, Jinshan Gui
Dec 30, 2020
Yu Zhong, Bo LiCopyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188153
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn