Seminar

Date

Speaker

Jan 04,  2019

Shumin Cao, Jiajia He

Jan 16,  2019

Jinshan Gui, Zengshun Lin

Feb 20, 2019
Yu Zhong, Shuai Zheng

Mar 06, 2019

Zhi Xie, Fang Luo, Qian Zhang

Mar 20, 2019

Shumin Cao, Jiajia He

Apr 03, 2019
Jinshan Gui, Zengshun Lin
Apr 17, 2019
Yu Zhong, Shuai Zheng
May 07, 2019
Zhi Xie, Fang Luo
May 22, 2019
Shumin Cao, Jiajia He
Jun 04, 2019
Jinshan Gui, Zengshun Lin
Jun 19, 2019
Yu Zhong, Shuai Zheng
Jul 03, 2019
Zhi Xie, Fang Luo
Jul 17, 2019
Shumin Cao, Jiajia He
Aug 21, 2019
Jinshan Gui, Shilong Tian
Sep 04, 2019
Yu Zhong, Shuai Zheng
Sep 18, 2019
Zhi Xie, Fang Luo
Oct 09, 2019
Shumin Cao, Jiajia He
Oct 23, 2019
Laifu Luo, Zengshun Lin
Nov 06, 2019
Bo Li, Kanghua Xu
Nov 20, 2019
Jinshan Gui, Shuai Zheng
Dec 04, 2019
Fang Luo, Yu Zhong
Dec 18, 2019
Shumin Cao, Jiajia He, Zhi Xie
Dec 31, 2019
Laifu Luo, Zengshun Lin

 


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188157
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn