Seminar

Date

Speaker

Jan 14,  2009

Yingying Zhu, Dongliang Song, Yunjun Zhao

Feb 23,  2009

Jinshan Gui, Shen Hou

Mar 09,  2009

Yingying Zhu, Dongliang Song, Yunjun Zhao

Mar 23,  2009

Jinshan Gui, Shen Hou

Apr 13,  2009

Yingying Zhu, Liangliang Yu, Dongliang Song, Yunjun Zhao

Apr 27,  2009

Hongpeng Chen, Jinshan Gui, Shen Hou

May 13,  2009

Yingying Zhu, Dongliang Song, Yunjun Zhao

July 07,  2009

Jinshan Gui, Shen Hou

July 20,  2009

Yingying Zhu, Yunjun Zhao

Aug 12,  2009

Jinshan Gui, Shen Hou

Aug 31,  2009

Wang Xi, Hongpeng Chen, Dongliang Song, Yunjun Zhao

Sep 14,  2009

Jinshan Gui, Shen Hou, Yingying Zhu, Liangliang Yu

Sep 28,  2009

Wang Xi, Hongpeng Chen, Dongliang Song, Yunjun Zhao

Oct 12,  2009

Jinshan Gui, Shen Hou, Yingying Zhu, Liangliang Yu

Nov 02,  2009

Wang Xi, Hongpeng Chen, Dongliang Song, Yunjun Zhao

Nov 23,  2009

Jinshan Gui, Shen Hou, Yingying Zhu, Liangliang Yu

Dec 07,  2009

Wang Xi, Hongpeng Chen, Dongliang Song, Yunjun Zhao

Dec 21,  2009

Jinshan Gui, Shen Hou, Yingying Zhu, Liangliang Yu


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188113
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn