Seminar

Date

Speaker

Jan 04,  2010

Hongpeng Chen, Yunjun Zhao

Jan 18,  2010

Jinshan Gui, Shen Hou, Yingying Zhu, Liangliang Yu

Jan 21,  2010

Wang Xi, Hongpeng Chen, Dongliang Song, Yunjun Zhao

Mar 01,  2010

Laigeng Li

Mar 11,  2010

Jinshan Gui, Shen Hou, Yingying Zhu, Liangliang Yu

Mar 25,  2010

Wang Xi, Hongpeng Chen, Yunjun Zhao

Apr 08,  2010

Jinshan Gui, Shen Hou

May 06,  2010

Yingying Zhu, Liangliang Yu

May 20,  2010

Wang Xi, Hongpeng Chen, Yunjun Zhao, Cheng Huang

June 03,  2010

Yingying Zhu, Shen Hou, Jinshan Gui

June 17,  2010

Wang Xi, Hongpeng Chen, Yunjun Zhao

July 01,  2010

Yingying Zhu, Liangliang Yu, Jinshan Gui

July 15,  2010

Wang Xi, Yunjun Zhao

Aug 24,  2010

Dongliang Song, Jinshan Gui, Yingying Zhu, Shen Hou, Ruina Chang

Sep 21,  2010

Wang Xi, Yunjun Zhao, Chenchen Liu, Xingfen Wang

Oct 19,  2010

Dongliang Song, Jinshan Gui, Yingying Zhu, Shen Hou, Ruina Chang

Nov 16,  2010

Wang Xi, Yunjun Zhao, Chenchen Liu, Xingfen Wang

Dec 14,  2010

Dongliang Song, Jinshan Gui, Yingying Zhu, Shen Hou, Ruina Chang


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188155
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn