Seminar

Date

Speaker

Jan 12,  2011

Jinshan Gui, Liangliang Yu

Feb 21,  2011

Peng Xu, Yunjun Zhao, Wang Xi

Mar 22,  2011

Jinshan Gui, Liangliang Yu

Apr 11,  2011

Cheng Huang, Yingying Zhu, Dongliang Song

May 24,  2011

Cheng Huang, Yunjun Zhao

June 14,  2011

Jinshan Gui, Liangliang Yu, Peng Xu

July 22,  2011

Cheng Huang, Yingying Zhu, Dongliang Song

Sep 06,  2011

Ruina Chang, Jinshan Gui, Liangliang Yu

Oct 11,  2011

Peng Xu, Wag Xi, Yunjun Zhao, Chenchen Liu, Ting Huang

Oct 25,  2011

Chang Liu, Rui Zhang, Cheng Huang

Nov 08,  2011

Jinshan Gui, Liangliang Yu

Nov 23,  2011

Cheng Huang, Ruina Chang, Dongliang Song, Yingying Zhu

Dec 06,  2011

Wang Xi, Peng Xu

Dec 19,  2011

Ting Huang, Yunjun Zhao, Chenchen Liu, Xingfen Wang


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188117
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn