Seminar

Date

Speaker

Jan 13,  2012

Jinshan Gui, Wang Xi, Liangliang Yu

Feb 21,  2012

Dongliang Song, Peng Xu

Mar 06,  2012

Qian Zhang, Chang Liu

Mar 19,  2012

Cheng Huang, Yingying Zhu, Dongliang Song

Apr 10,  2012

Peng Xu, Cheng Huang, Yunjun Zhao

Apr 24,  2012

Peng Xu, Jinshan Gui, Liangliang Yu

May 17,  2012

Cheng Huang, Yingying Zhu, Dongliang Song

June 05,  2012

Yunjun Zhao, Wang Xi

June 26,  2012

Peng Xu, Jinshan Gui, Wang Xi, Liangliang Yu

July 10,  2012

Yingying Zhu, Cheng Huang

Aug 15,  2012

Yingying Zhu, Yunjun Zhao

Sep 18,  2012

Yingying Zhu, Cheng Huang, Dongliang Song

Oct 23,  2012

Rui Zhang, Wang Xi, Chang Liu, Yunjun Zhao

Nov 13,  2012

Liangliang Yu, Qian Zhang, Yingying Zhu, Jinshan Gui, Peng Xu

Dec 04,  2012

Chang Liu, Cheng Huang, Dongliang Song

Dec 18,  2012

Rui Zhang, Yunjun Zhao


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188154
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn