Seminar

Date

Speaker

Jan 06,  2016

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Jan 20,  2016

Dongliang Song, Peng Xu, Wenbo Li

Feb 24,  2016

Qian Zhang, Chang Liu

Mar 9,  2016

Cheng Huang, Rui Zhang, Shumin Cao

Mar 23,  2016

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Apr 6,  2016

Dongliang Song, Peng Xu, Wenbo Li

Apr 27,  2016

Qian Zhang, Chang Liu

May 11,  2016

Cheng Huang, Rui Zhang, Shumin Cao

May 25,  2016

Jinshan Gui, Shuai Zheng

June 08,  2016

Dongliang Song, Peng Xu, Wenbo Li

June 22,  2016

Qian Zhang, Chang Liu

July 06,  2016

Cheng Huang, Rui Zhang, Shumin Cao

Aug 31,  2016

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Sep 14,  2016

Dongliang Song, Zhi Xie, Wenbo Li

Sep 28,  2016

Qian Zhang, Chang Liu

Oct 19,  2016

Cheng Huang, Rui Zhang, Shumin Cao

Nov 02,  2016

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Nov 16,  2016

Zhi Xie, Qian Zhang, Chang Liu

Nov 30,  2016

Cheng Huang, Rui Zhang

Dec 14,  2016

Jinshan Gui, Shuai Zheng


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188158
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn