Seminar

Date

Speaker

Jan 03,  2018

Zhi Xie, Shumin Cao

Jan 17,  2018

Qian Zhang, Yu Zhong

Jan 24,  2018Rui Zhang, Laifu Luo

Mar 06, 2018

Jinshan Gui, Shuai Zheng

Mar 21, 2018Zhi Xie, Shumin Cao
Apr 04, 2018Qian Zhang, Yu Zhong, Laifu Luo
Apr 18, 2018Jinshan Gui, Shuai Zheng
May 02, 2018Zhi Xie, Shumin Cao
May 16, 2018Qian Zhang, Yu Zhong, Laifu Luo
Jun 01, 2018Jinshan Gui, Shuai Zheng
Jun 13, 2018Zhi Xie, Shumin Cao
Jun 27, 2018Qian Zhang, Yu Zhong, Laifu Luo
July 11, 2018Jinshan Gui, Shuai Zheng
Aug 22, 2018Zhi Xie, Fang Luo
Sep 05, 2018Shumin Cao, Jiajia He
Sep 19, 2018Jinshan Gui, Zengshun Lin
Oct 10, 2018Yu Zhong, Shuai Zheng
Oct 24, 2018Zhi Xie, Fang Luo, Qian Zhang
Nov 07, 2018Shumin Cao, Jiajia He
Nov 28, 2018Jinshan Gui, Zengshun Lin
Dec 05, 2018
Yu Zhong, Shuai Zheng
Dec 19, 2018
Zhi Xie, Fang Luo, Qian Zhang

Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:188160
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn