Home > Group News
M.D. Thesis Defense

 

博 士 生: 侯屾
       
       导 师: 李来庚 研究员
       
       报告题目:高通量快速纤维生物质测定系统的研究
       
       时 间:11月23日 上午 10:00
       
       地 点: 所综合科研楼203会议室2010-11-23 Hou shen dissertation.jpg


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:177465
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn