Home > Group News
Ph.D. Thesis Defense

 

博 士 生: 李文博
       
       导 师: 李来庚 研究员   赵扬 研究员
       
       报告题目:利用化学遗传学探索铜离子在乙烯信号转导中的作用和果胶质在植物细胞生长中的作用
       
       时 间:1月8日上午 9:30
       
       地 点: 所综合科研楼113报告厅
Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:177518
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn