Home > Group News
Ph.D. Thesis Defense

 

博 士 生: 郗旺
         
  导 师: 李来庚 研究员
         
         报告题目:  杨树木质部发育中两类纤维素合酶复合体在次生细胞壁合成中的功能解析
         
 时 间:5月15日下午   13:30
         
  地 点: 所综合科研楼113报告厅


Xi wang dissertation.jpg


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:177472
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn