Home > Group News
Ph.D. Thesis Defense

 

博 士 生: 于亮亮
         
  导 师: 李来庚 研究员
         
         报告题目:杨树1,4-β-葡聚糖内切酶PtrCel9A6和PtrKOR1在次生细胞壁纤维素合成中的功能研究
         
       时 间:3月31日下午   13:30
         
         地 点: 所综合科研楼113报告厅


2014 YU liangliang.jpg


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:177500
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn