Home > Group News
Ph.D. Thesis Defense

       
       博 士 生: 朱莹莹
         
         导 师: 李来庚 研究员
         
         报告题目:转录因子HD-Zip III调控毛果杨次生生长的功能解析
         
         时 间:1月15日下午 15:00
         
         地 点: 所综合科研楼报告厅


2013-01-15-zhu-yingying-dissertation-5.jpg


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:177464
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn