Home > Group News
M.D. Thesis Defense

       
       博 士 生: 刘晨辰
         
         导 师: 李来庚 研究员
         
         报告题目:芒草种质对纤维乙醇生产中糖化效率的影响
         
         时 间:12月10日 上午 10:00
         
         地 点: 所综合科研楼113会议室


2012-12-10 liu chenchen.jpg


Copyright© Laigeng Li Lab 2007-2025, All Rights Reserved  Ver.2.1.0.1  Design:ZJJM  Interview count:177557
Add: 300 Fenglin Road, Shanghai 200032, CHINA Tel: 86-21-54924161  E-mail: junhuishen@cemps.ac.cn